Kryteria rankingu
Porównywane dni: do
Ustaw
Aktywne filtry: Virtus

Ranking PH graczy Margonem

Świat Virtus

1.
204 783 PH
421 lvl, paladyn
2.
194 266 PH
446 lvl, paladyn
3.
103 150 PH
367 lvl, tropiciel
4.
77 624 PH
167 lvl, paladyn
5.
75 504 PH
244 lvl, tancerz ostrzy
6.
74 210 PH
200 lvl, mag
7.
73 775 PH
114 lvl, paladyn
8.
71 833 PH
350 lvl, wojownik
9.
66 946 PH
200 lvl, łowca
10.
63 568 PH
333 lvl, tancerz ostrzy
11.
62 636 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
12.
56 009 PH
114 lvl, mag
13.
52 766 PH
114 lvl, mag
14.
50 684 PH
217 lvl, tropiciel
15.
49 329 PH
227 lvl, tancerz ostrzy
16.
48 807 PH
320 lvl, łowca
17.
48 075 PH
317 lvl, tancerz ostrzy
18.
48 032 PH
350 lvl, tancerz ostrzy
19.
45 650 PH
214 lvl, łowca
20.
45 259 PH
403 lvl, tancerz ostrzy
21.
44 549 PH
385 lvl, tropiciel
22.
43 974 PH
304 lvl, tropiciel
23.
37 812 PH
200 lvl, tancerz ostrzy
24.
37 219 PH
114 lvl, paladyn
25.
35 871 PH
227 lvl, paladyn
26.
35 003 PH
217 lvl, tancerz ostrzy
27.
34 214 PH
369 lvl, łowca
28.
33 646 PH
200 lvl, tropiciel
29.
33 405 PH
246 lvl, tancerz ostrzy
30.
32 646 PH
113 lvl, tropiciel
31.
31 624 PH
359 lvl, mag
32.
30 783 PH
200 lvl, wojownik
33.
29 879 PH
244 lvl, wojownik
34.
29 259 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
35.
28 193 PH (-30)
453 lvl, łowca
36.
27 386 PH
114 lvl, tropiciel
37.
27 064 PH
227 lvl, tropiciel
38.
26 153 PH
167 lvl, tancerz ostrzy
39.
25 720 PH
244 lvl, tropiciel
40.
25 497 PH
335 lvl, łowca
41.
25 192 PH
214 lvl, tropiciel
42.
24 251 PH
234 lvl, łowca
43.
23 951 PH
83 lvl, paladyn
44.
23 443 PH
308 lvl, paladyn
45.
23 393 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
46.
21 621 PH
114 lvl, paladyn
47.
20 648 PH (+80)
114 lvl, paladyn
48.
20 309 PH
219 lvl, łowca
49.
20 242 PH
114 lvl, paladyn
50.
20 122 PH
240 lvl, tancerz ostrzy
51.
19 990 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
52.
19 537 PH
291 lvl, tancerz ostrzy
53.
19 487 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
54.
19 007 PH
382 lvl, tropiciel
55.
18 210 PH
83 lvl, tancerz ostrzy
56.
18 130 PH
313 lvl, paladyn
57.
17 793 PH
244 lvl, łowca
58.
17 672 PH
85 lvl, wojownik
59.
17 443 PH
166 lvl, paladyn
60.
17 154 PH
217 lvl, łowca
61.
16 553 PH
114 lvl, paladyn
62.
16 416 PH
244 lvl, tancerz ostrzy
63.
16 297 PH
227 lvl, tropiciel
64.
16 255 PH
205 lvl, tropiciel
65.
16 041 PH
216 lvl, mag
66.
15 916 PH
204 lvl, łowca
67.
15 795 PH
200 lvl, wojownik
68.
15 782 PH
227 lvl, wojownik
69.
15 272 PH
323 lvl, łowca
70.
14 411 PH
200 lvl, łowca
71.
14 371 PH
110 lvl, wojownik
72.
14 298 PH
108 lvl, paladyn
73.
13 522 PH
114 lvl, paladyn
74.
13 464 PH
214 lvl, tropiciel
75.
13 204 PH
215 lvl, tropiciel
76.
12 665 PH
200 lvl, tropiciel
77.
12 567 PH
244 lvl, paladyn
78.
12 148 PH
311 lvl, łowca
79.
12 012 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
80.
11 641 PH
107 lvl, tropiciel
81.
11 321 PH
200 lvl, tancerz ostrzy
82. (+1)
11 051 PH
325 lvl, tancerz ostrzy
83. (-1)
11 051 PH
214 lvl, łowca
84.
11 041 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
85.
10 952 PH
200 lvl, tropiciel
86.
10 772 PH
167 lvl, paladyn
87.
10 573 PH
114 lvl, tancerz ostrzy
88.
10 387 PH
333 lvl, tancerz ostrzy
89.
10 366 PH
336 lvl, łowca
90.
10 195 PH
241 lvl, paladyn
91.
10 155 PH
227 lvl, wojownik
92.
10 094 PH
217 lvl, tropiciel
93.
10 036 PH
83 lvl, wojownik
94.
10 031 PH
114 lvl, mag
95.
9 928 PH
300 lvl, tropiciel
96.
9 884 PH
114 lvl, wojownik
97.
9 746 PH
114 lvl, mag
98.
9 631 PH
294 lvl, paladyn
99.
9 385 PH
240 lvl, tancerz ostrzy
100.
9 326 PH
64 lvl, mag