Militantis Lucius(200p), Tepeseti(166w) a Nattsui(190w)